HR工具之月度考勤表

时间:2017-09-16 HR智慧 我要投稿
序号
姓名
出勤天数
假类
天数
迟到早退
出差天数
备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
填写要点:
1.     出勤天数依据员工考勤表统计;
2.     假类指病假、事假、公假、婚丧假、休假等;
3.     迟到早退以次数计;
4.     备注主要填写未尽事项。
本表以单页形式使用,由行政助理统计填写。
 

https://www.cnrencai.com/
相关文章